Antwerpen,7.3.1998,

Vlaamse Regering,
De Vlaamse Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn
Martelaarsplein 7
1000 Brussel

Geachte Mijnheer de Minister,In antwoord op Uw schrijven van 25 februari jongstleden, en waarvoor wij U bijzonder dankbaar zijn, heb ik de eer U te melden dat de stichtingsvergadering van de op te richten v.z.w. NICC (Nieuw I.C.C.) plaatsgrijpt op zondag a.s. om 14.00 uur in de lokalen van het MUHKA.

Via diverse mediakanalen werden de Vlaamse kunstenaars hiervan op de hoogte gebracht. Na de oprichting en de vorming van de definitieve Raad van Bestuur, die volledig zal bestaan uit kunstenaars, nemen wij graag zo snel mogelijk contact op met U en Uw medewerkers. De definitieve lijst met de namen van de leden van de Raad van Bestuur, evenals de namen van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen U, samen met de doelstellingen en de statuten, vooraf bezorgd worden.

Op termijn plannen wij de oprichting van diverse werkgroepen, een adviesraad en een beschermcomit‚, beide laatste zullen ook open zijn voor personaliteiten (waaronder niet-kunstenaars) uit diverse socio-culturele sectoren. Aan deze en andere voorstellen ging een aantal verkennende en voorbereidende gesprekken met alle betrokken kunstenaars vooraf.

Wij danken U nogmaals voor de belangstelling en betrokkenheid die U betoond hebt tijdens onze actie en die ondermeer bleek uit Uw persoonlijke aanwezigheid op het debat in het Koninklijk Paleis.

Aanvaard geachte Heer de Minister, de blijken van onze bijzondere waardering, en inmiddels verblijven wij

Hoogachtend,

Namens Hit & Run
(Jan Kempenaers, Cel Crabeels, Patries Wichers, Giles Thomas, Karen Celis en
Christine Clinckx)

Christine Clinckx

P.S. Dit betekent dat het voorlopige ontwerp voor de vzw.-structuur die wij de administratie Kunst op 22 februari per fax bezorgden, aangepast wordt

tot een definitieve versie.